Mentorschap

Het kan gebeuren dat iemand niet (meer) zelf kan beslissen over belangrijke onderwerpen, zoals de eigen verzorging, behandeling of begeleiding. Dit kan komen door een ziekte of psychische aandoening. Die persoon moet dan beschermd worden door een mentor. Zo kunnen anderen geen misbruik maken van zijn of haar situatie.

Een mentor is er voor meerderjarigen die moeilijk zelf de regie over hun leven kunnen houden. Denk aan jongeren met een (licht) verstandelijke beperking die achttien jaar zijn geworden en hulp nodig hebben bij het maken van de juiste keuzes. Of iemand die door een ziekte ineens niet meer in staat is om zelf de juiste beslissingen te nemen.
Als iemand een mentor nodig heeft, wordt er eerst gekeken naar het eigen netwerk. Misschien is er een partner, broer, zus of kind die de belangen kan en wil behartigen. Is die er niet, dan komt een professionele mentor in beeld. Mentorschap is een instelling, opgelegd door de kantonrechter. Soms is mentorschap tijdelijk en soms wordt het voor langere tijd ingesteld.

Mentorschap door BilancioZorg

Als u een professionele en betrouwbare mentor zoekt, dan doet u er goed aan om een mentor van BilancioZorg in de arm te nemen. Wij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van mentorschap en ondersteunen bij de verzoekschriftprocedure.
Als de kantonrechter u een mentor van BilancioZorg heeft toegewezen, dan behartigt de mentor vanaf dat moment uw persoonlijke belangen. De mentor is uw adviseur en vertrouwenspersoon en neemt alle beslissingen op het gebied van uw verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Hij of zij betrekt u zoveel mogelijk bij de taken. Bij alles waarover een mentor beslist, staat u centraal. De mentor houdt dus altijd rekening met uw wensen, normen en waarden. We vinden het belangrijk dat u zolang als het kan, betrokken blijft en regie houdt over uw eigen leven.

In de praktijk zult u veel contact hebben met de mentor, zodat de mentor weet hoe het met u gaat. Als u gesprekken heeft met zorgverleners, behandelaars of instellingen dan is de mentor erbij om u te ondersteunen. Het is de taak van de mentor om erop te letten dat u de zorg krijgt die afgesproken is en die het beste voor u is. Soms is het nodig dat de mentor ingrijpt. Bijvoorbeeld als uw gezondheid achteruitgaat of als het u niet meer lukt om zelfstandig te wonen.
Mentoren van BilancioZorg zijn professioneel en leveren kwaliteit. Ze voldoen allemaal aan de gestelde kwaliteitseisen. De mentor stuurt elke vijf jaar een evaluatie naar de kantonrechter.

Nu mentorschap aanvragen?

Wilt u mentorschap aanvragen voor uzelf of een ander? Download dan het verzoekschrift dat u op deze pagina vindt, of via de website Rechtspraak.nl. Dit formulier is bedoeld voor zowel het aanvragen van mentorschap als van bewindvoering. Eventueel kunt u de toelichting hierbij gebruiken.
U kunt op dit formulier invullen wie het mentorschap aanvraagt, voor wie het mentorschap bedoeld is (de betrokkene) en ook wie tot mentor benoemd wordt. Het is dus belangrijk dat er vooraf kennis wordt gemaakt met een mentor. Neemt u hiervoor contact met ons op, door het formulier onderaan deze pagina in te vullen of door te bellen naar 085-7602131.
Ook zult u, met het sturen van het verzoekschrift, enkele bijlagen mee moeten sturen. Denk aan een medische verklaring waaruit blijkt dat mentorschap noodzakelijk is. En ook een bereidverklaring van de mentor. Ook een verklaring van de nog in leven zijnde naaste familieleden is nodig. Met deze akkoordverklaring laten ze zien dat zij akkoord gaan met het verzoek en de voorgestelde mentor.
Als u het verzoekschrift en de bijlagen heeft opgestuurd naar of heeft afgegeven bij de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont, volgt er vanzelf een oproep voor de zitting. Kunnen wij u helpen bij het aanvragen van mentorschap? Neemt u gerust contact met ons op.

Veel gestelde vragen

Wat doet een mentor?

Bij mentorschap gaat het om niet-financiële zaken. Een mentor kan een cliënt helpen bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van behandelingen, verpleging of begeleiding. Als het kan, gebeurt dit in overleg met de cliënt. De mentor houdt ook contact met hulpverleners of de begeleiding van de woonlocatie van de cliënt, en overlegt over de uitvoering van het zorgplan. De mentor houdt in de gaten of de cliënt de zorg volgens het zorgplan krijgt. En als er bepaalde uitgaven moeten worden gedaan omdat dit het beste is voor de cliënt, dan neemt de mentor hierover contact op met de bewindvoerder – tenzij de cliënt de financiën zelf regelt.

Hoe moet mentorschap aangevraagd worden?

Vanaf achttien jaar kan iemand een mentor krijgen. Mentorschap aanvragen kan bij de kantonrechter. Dit kan zonder advocaat.
Soms is iemand zelf in staat om een aanvraag tot mentorschap te doen. Maar het verzoek kan ook gedaan worden door de partner of een familielid, door de curator of bewindvoerder van de betrokkene. En ook door de officier van justitie. Als de betrokkene begeleiding of verzorging krijgt door een instelling, dan kan ook deze instelling mentorschap aanvragen.

  • De eerste stap is het versturen van het verzoekschrift en bijlagen naar de kantonrechter.
  • Daarna komt er een zitting. De rechtbank verstuurt hiervoor de uitnodigingen.
  • Voor belanghebbende familieleden die niet akkoord zijn, is er de mogelijkheid om een verweerschrift op te sturen.
  • Dan vindt de zitting plaats. De kantonrechter behandelt de zaak met de verzoeker, de betrokkene (de persoon die een mentor krijgt), de voorgestelde mentor(en) en met eventuele belanghebbende familieleden die verweer voeren.
  • Vervolgens beslist de kantonrechter of hij akkoord gaat met het verzoek.
  • De uitspraak wordt per post thuisgestuurd naar iedereen die aanwezig was.
  • Als iemand in hoger beroep gaat, kan hij of zij dit doen binnen drie maanden na de uitspraak.
Wat is het verschil tussen bewindvoering en mentorschap?

Een mentor neemt namens de cliënt beslissingen op persoonlijk vlak. De financiële zaken behartigt de cliënt nog wel zelf. Maar als de persoon in kwestie ook de geldzaken niet zelf kan regelen, kan er bewind worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij BilancioBudget. Een bewindvoerder behartigt dus de financiële belangen van de cliënt.
Soms is het nodig dat de mentor contact heeft met de bewindvoerder. Bijvoorbeeld als er een aankoop nodig is voor de zorg en verpleging van de cliënt.

Wat zijn de kosten van mentorschap?

Aan het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank zijn kosten verbonden. Dit zijn eenmalige kosten. De vergoeding voor de mentor zijn jaarlijkse kosten. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van de draagkracht van de cliënt. Jaarlijks worden de kosten vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK).
Voor cliënten die deze kosten niet kunnen betalen, kan de mentor bijzondere bijstand aanvragen.

Formulieren

Contact opnemen

Kunnen wij u ergens bij helpen? Wilt u kennismaken met een mentor van BilancioZorg of meer weten over mentorschap door BilancioZorg?
Neem dan nu contact op met een van onze mentoren. Wij helpen u graag.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u kennismaken met een mentor? Neem dan gerust contact met ons op.